ПРОЕКТ ГАЛДЪН АГРО КЪМПАНИ ЕООД е дружество, което осъществява проект по ПРСР 2007-2013 мярка 311.  През 2013 г. дружеството кандидатства с проект "СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ НА ТУРИСТИ С ЦЕЛ ЗАПОЗНАВАНЕ С    ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ" по ПРСР 2007-2013.   Дружеството подписа договор с ДФ Земеделие на 19.11.2014 г.   Субсидията по проекта е на стойност 101 141,93 лв.   Проекта се осъществява  със съдействието на:  "Европейски  земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"   "Европейски  земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"